บุคลากร

อ.วิชชุตา มังคะลี

E-mail:
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท M.A. (Communication) Schiller International University, U.K. พ.ศ. 2544

ปริญญาตรี นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2541

ความสนใจด้านวิชาการ
o
o

รายวิชาที่รับผิดชอบ

 

ผลงานวิชาการ

หนังสือ/ตำรา

บทความ

งานวิจัย