บุคลากร

อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์

E-mail:

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2541

ปริญญาตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2528

 

ความสนใจด้านวิชาการ
o –
o –

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ
MCS 1350 (MCS 1300) วาทวิทยา
MCS 3350 การถ่ายทอดความคิด
MCS 4350 ตรรกวิถีทางการสื่อสาร
MCS 4362 การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
MCS 4905 ฝึกงานภายนอกทางการสื่อสารบูรณาการ