บุคลากร

อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์

E-mail:
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท นศ.ม. การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ปริญญาตรี ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2523
ความสนใจด้านวิชาการ
o –
o –
รายวิชาที่รับผิดชอบ
MCS 1150 (MCS 1100) การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
MCS 2170 (MCS 4602) การรู้เท่าทันสื่อ
MCS 1451 การสื่อสารเพื่อการกระจายเสียง
MCS 2370 ผลกระทบของสื่อ
MCS 3450 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ผลงานวิชาการ
หนังสือ/ตำรา
บทความ
งานวิจัย