บุคลากร

รศ.ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ

E-mail:
ประวัติการศึกษา
o ปริญญาโท ว.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ.
2532
o ปริญญาตรี ว.บ. วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ.
2524
ความสนใจด้านวิชาการ
o ทฤษฎีการสื่อสาร
o วิทยุและโทรทัศน์, โฆษณาและประชาสัมพันธ์
o หนังสือพิมพ์และภาพยนตร์
รายวิชาที่รับผิดชอบ
MCS 1151 (MCS 1101) ทฤษฎีการสื่อสาร
MCS 2450 (MCS 2401) ข่าววิทยุกระจายเสียง
MCS 2451 (MCS 2402) ข่าววิทยุโทรทัศน์

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา

ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ. (2554). ทฤษฎีการสื่อสาร, กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, พิมพ์ครั้งที่ 6
ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ (2548). ข่าววิทยุโทรทัศน์, กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง. พิมพ์ครั้งที่ 4
ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ. (2551). ข่าววิทยุกระจายเสียง กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง. พิมพ์ครั้งที่ 3

บทความ
ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ. (2560),

คุณค่าข่าวในการนําเสนอของสื่อมวลชนไทย. News
Worthiness in Thai Mass

Media's Presentation. วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ที่

36 ฉบับที่ 1 หน้า 61-86

ปิยบุตร ชัยสวัสดิ์, ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ, (2562)

ความพึงพอใจสื่อประสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการสถาบันทันตกรรม
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ปีที่10

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562.
หทัยกาญจน์ เอ้สว่าง, ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ (2562).

การใช้ประโยชน์เว็บบอร์ดสวนลุมพินี พันทิปดอทคอม
ของสมาชิก. วารสารสมาคมสงเสริมการวิจัย สมาคมส่งเสริมการวิจัย
ปีที่10 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม – เมษายน 2562.
พรพรหม ทองเกลี่ยง, ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ. (2552).

ความพึงพอใจต่อละครโทรทัศน์ บริษัทดาราวิดีโอ จํากัด
ของประชาชนในเขตกรุงเพทมหานคร.วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ปีที่10

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562
ทรงพร ปาโมกข์, ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ. (2561)

พฤติกรรมการใช้สติกเกอร์ไลน์ก๊อดจิที่ส่งผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้า บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปีที่ 8 ประจําปี พ.ศ. 2561.
เอมมิกา สติ, ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ. (2560).

ความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชั่นธนาคารออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในกรุงเทพมหานคร.
ประชุมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 9 30 พฤศจิกายน 2560
สุธีรา แดงวิสุทธิ์, ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ (2560).

ความพึงพอใจของประชาชนต่อรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
ประชุมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่
9 30 พฤศจิกายน 2560

ฐิติรัชต์ รักบุณยเกียรติ์, ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ. (2560),
การใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นไลน์บนโทรศัพท์
สมาร์ทโพนของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปีที่ 7 ประจําปี พ.ศ. 2560
พัฒนศักดิ์ แย้มศรี, ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ. (2560).

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของผู้เข้าชมฟุตบอลสโมสร
ขอนแก่นยูไนเต็ด. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปีที่ 7 ประจําปี พ.ศ. 2560
กานต์ เส้งซ้าย, ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ. (2560),
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงานบริษัทสม

บูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน),
วารสารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปีที่ 7 ประจําปี
พ.ศ. 2560

คณาทิพย์ ทองไชยมงคล, ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ. (2560),
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่อรายการห้องข่าว NBT ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปีที่ 7 ประจําปี
พ.ศ. 2560

อนันต์ จันทร์อ่วม, ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ,

การปรับตัวของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ จากยุค ITV ถึง Thai
PBS.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ ง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

โรจนี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ศุภรัศม์ ฐิติกุลเจริญ,

ความต้องการของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครต่อรายการท้าให้อ่าน, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปีที่ 6
ฉบับพิเศษ ง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559
สิริพรรณ เครือมั่นคงภักดิ์, ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ,

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาและการสนับสนุนทางสังคมที่
สัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันชีวิตของคนสูงวัยในกรุงเทพม
หานคร,
ประชุมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 8
30 พฤศจิกายน 2559

จุฑาภัค จันทรนคร, ศุภรัศม์ ฐิติกุลเจริญ, สมสุข หินวิมาน, นันทิยา

ดวงภูมเมศ. (2559). การสื่อสารเพื่อการ
สร้างอัตลักษณ์ของบุคคลสาธารณะที่มีการข้ามลักษณะทางกายภาพ.วารส
ารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ 6 ฉบับพิเศษ ง เดือนตุลาคม-ธันวาคม
2559

ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ (2556)

พฤติกรรมการรับฟังและความต้องการรายการวิทยุเพื่อ
การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง” วารสารรามคําแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556 หน้า 1-46
กิจจาพัฒน์ ณัฏฐาพิสุทธิ์, ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ. (2558),
การเปิดรับชมรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยที่มี

ต่อการใช้ประโยชน์ของนักศึกษาด้านธุรกิจอาหาร.

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปีที่ 5
ฉบับพิเศษ ข ประจําปี พ.ศ. 2558

งานวิจัย
ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ (2559).

คุณค่าข่าวในการนําเสนอของสื่อมวลชนไทย. กรุงเทพฯ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ศุภรัศมี ฐิติกุลเจริญ

(2554).พฤติกรรรมการรับฟังและความต้องการรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง