บุคลากร

รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์

E-mail: t_vongsatitsart@ru.ac.th
ประวัติการศึกษา
o ปริญญาโท นศ.บ. การประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
2530
o ปริญญาโท นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2533
o ปริญญาโท M.B.A. in Marketing, Stirling University, Scotland
พ.ศ. 2536
ความสนใจด้านวิชาการ
o Marketing, Business Communication, Organizational
Communication
o New Media and On-line Communication
o Communication Research.
รายวิชาที่รับผิดชอบ
MCS 2161 (MCS 2602) การสื่อสารในองค์การ
MCS 3180 (MCS 3304) การพูดตามนัยเนื้อหา
MCS 3183 (MCS 3301) วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
MCS 3184 (MCS 3306) วาทนิเทศเพื่อการขาย
MCS 4170 (MCS 4106) การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
ผลงานวิชาการ
หนังสือ/ตำรา
สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์. (2546). การพูดตามนัยเนื้อหา (MC 334). กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์. (2546). วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (MC

331). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์. (2548). "หน่วยที่ 2

จิตวิทยากับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร". ภาษาเพื่อการสื่อสาร.
นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์. (2548). "หน่วยที่ 5 การรายงานข่าวออนไลน์".

การข่าวชั้นสูงและการบรรณาธิกร. นนทบุรี:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์. (2549). การพูดตามนัยเนื้อหา (MC 334).
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์. (2554). "หน่วยที่ 14 การรายงานข่าวออนไลน์".

การข่าวชั้นสูงและการบรรณาธิกร. (ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์. (2557). วาทนิเทศเพื่อการขาย (MCS 3184

(3306). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย รามคำแหง

ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์. (2559). การพูดตามนัยเนื้อหา (MCS 3180
(3304). (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์. (2560). วาทนิเทศเพื่อการขาย MCS 3184
(3306). (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทความ
สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์. (2546). “วาทศิลป์:

ศิลปะแห่งการใช้ถ้อยคำที่ไม่ควรละเลยจริยธรรม”,
วารสารรามคำแหง. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ( ก.ค.-ธ.ค. 2546 ) หน้า 119-
140. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์. (2546). “Reader Theater:

ศิลปะแห่งการแสดงผ่านมนต์เสน่ห์แห่งการอ่าน". วารสารรามคำแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์ (เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
ครบรอบ 32 ปี -วันที่ 28 กันยายน 2546), กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์. (2549). “สื่อออนไลน์:

ช่องทางใหม่ในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทย".
วารสารรามคำแหง. ปีที่ 23, 1 (ม.ค.-มี.ค.2549) หน้า 43 – 69
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์. (2552). การเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ต การใช้
และทัศนคติต่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
ของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12
ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์. (2555). ภาพรวมของปรากฏการณ์ “สาวพริตตี้”
ในงานมอเตอร์โชว์. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. ปีที่
31 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย) หน้า 73-99. กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์. (2555).

การละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานบนอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุ
งเทพมหานคร. วารสารวิจัยรามคำแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) หน้า 86-99. กรุงเทพฯ:

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิจัย
ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์. (2554).

การละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานบนอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุ
งเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัรามคำแหง
ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์. (2552). การเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ต การใช้
และทัศนคติต่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
ของนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์. (2547).

โทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
อุบลราชธานี: วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
(วิจัยร่วม)