บุคลากร

รศ.วาริศา พลายบัว

E-mail: warisa_8911@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
o ปริญญาโท นศ.บ. ประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2530
o ปริญญาตรี นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2532
ความสนใจด้านวิชาการ
o วารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์
รายวิชาที่รับผิดชอบ
MCS 2260 (MCS 2201) การรายงานข่าว
MCS 2360 ภาษาเพื่อการสื่อสารขั้นสูง
MCS 3280 (MCS 3203) การเขียนบทความ
ผลงานวิชาการ
หนังสือ/ตำรา
วาริศา พลายบัว. (2548). การรายงานข่าว. กรุงเทพฯ:

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วาริศา พลายบัว. (2548). การเขียนบทบรรณาธิการและบทวิจารณ์.

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทความ
วาริศา

พลายบัว.การวิเคราะห์บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ.วารสารศ
รีปทุมปริทรรศน์, 2547
ปรีดา ณ พัทลุง, วาริศา พลายบัว.

การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อใหม่ความตระหนักและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเ

พื่อป้องกันโรค NCD ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร,
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 30 พฤศจิกายน 2559

วีระนันต์ บางท่าไม้, วาริศา พลายบัว.

การนำเสนอข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันและการปฏิ
บัติตามวิชาชีพหนังสือพิมพ์.
วารสารมนุษยศาสตร์ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
พ.ศ.2559

งานวิจัย
วาริศา พลายบัว. (2553).

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2551. กรุงเทพฯ:
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วาริศา พลายบัว. (2552).

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตจากคณะมนุษยศาส
ตร์ มหา วิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2550 -2551.
กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วาริศา พลายบัว. (2546).

การวิเคราะห์บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ
: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วาริศา พลายบัว. (2544).

บทบาทของสื่อเคเบิลทีวีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
(งานวิจัยร่วม)

วาริศา พลายบัว. (2538).

สถานภาพและความก้าวหน้าของสตรีที่ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.