บุคลากร

รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา

E-mail:

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555
ปริญญาโท ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542
ปริญญาตรี ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2534

 

ความสนใจด้านวิชาการ
o –
o –
o –

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ
MCS 3190 (MCS 4603) จริยธรรมสื่อสารมวลชน
MCS 4360 การสื่อสารเพื่อการรณรงค์
MCS 4390 จริยธรรมการสื่อสารบูรณาการ

 

ผลงานวิชาการ
หนังสือ/ตำรา
– สุระชัย ชูผกา (2560). จริยธรรมสื่อสารมวลชน MCS3190 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

– สุระชัย ชูผกา (2554). การสื่อสารกับมติมหาชน MCS 4601 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

คู่มือประกอบการอบรม

– โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน.สำนัก
งานคณะกรรมการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

– (กสทช.)กรุงเทพ บริษัท แซทโฟร์ปริ้นติ้ง จำกัด. พ.ศ. 2554 สูงวัย สุขใจ สุขกาย.ประมวลข้อมูล 30 โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัย เล่ม 1 ในชุดสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.กรุงเทพฯ.

– บริษัท เอส.เอ็น.มีเดีย แอนด์ แพ็ค จำกัด. พ.ศ. 2550. Introduction to Journalism. สาขนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี สำนักพิมพ์สุโขทัยธรรมมาธิราช พ.ศ. 2547.(เขียนร่วม)

 

 

บทความ
– สุระชัย ชูผกา .2545. การสื่อสารมติมหาชนในบั้งไฟพญานาค.วารสารรามคำแหง ปีที่ 19
ฉบับที่4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2545. หน้า 8-18

 

– สุระชัย ชูผกา .2546. ม็อบ: มติมหาชนบนท้องถนน.วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ กันยายน พ.ศ. 2546. หน้า 213-231

– สุระชัย ชูผกา .2547. เส้นทางวิทยุชุมชนกับความเป็นพื้นที่สาธารณะ. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2547. หน้า 209-240

 

– สุระชัย ชูผกา .2548. การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ.เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในการให้บริการ.กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง. พ.ศ.2548.

– สุระชัย ชูผกา .2549. บทบาทและสถานภาพวิทยุชุมชนไทยกับการมีส่วนร่วมของประชาชน.เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการระดับชาติ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2549.

 

– สุระชัย ชูผกา .2545. ประสิทธิภาพสื่อในการนผลิตคะแนนเสียงเลือกตั้ง.เอกสารประกอบการสัมมนา
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2553.

 

– สุระชัย ชูผกา .2545. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ทัศนคติความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการ ณ
สถานีอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 20 อำเภอ.วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว. Vol. No. 3 July- October 2009.

 

– Earthquake Imagination Game. A New Fun Digital Game from THAILAND FOR Earthquake Hazard Reduction. Application of DRR Tools: Sharing Asian Expreinces. Japan International Cooperation Agency (JICA) 2011.

 

– สุระชัย ชูผกา (2558). มายาคติในการสื่อสารออนไลน์ในเว็บไซต์การพนัน เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “1th ASEAN Conference on Humanities and Social; The Importance of Humanities and Social Sciences in the context of ASEAN Community” Vientiane, Lao PDR.

– สุระชัย ชูผกา (2558). มายาคติในการสื่อสารออนไลน์ของเว็บไซต์การพนัน .วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2558 หน้า 55-64

 

– อุษณีย์ ศรีสวัสดิ์,สุระชัย ชูผกา. (2559).ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ระบบปฏิบัติการไลน์เพื่อการศึกษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การประชุมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 30 พฤศจิกายน 2559

 

 

งานวิจัย
– ลีนา ลิ่มอภิชาต, อังธิดา ลิมป์ปัทมาปาณี และสุระชัย ชูผกา. รายงานวิจัย การสื่อสารเพื่อการมีงานทำ:กรณีศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาสื่อสารมวลชน. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2549. (งานวิจัยร่วม).

 

– สุระชัย ชูผกา(2549). รายงานวิจัย กระบวนการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการปรับพื้นฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ระบบจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล. สำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2549.

 

– สุระชัย ชูผกา(2550).รายงานการวิจัยเชิงสำรวจ ความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อโครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ.สมา คมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี. พ.ศ. 2549.

 

– สุระชัย ชูผกา(2549).รายงานการวิจัยประเมินโครงการเสริมสร้างสุขภาพประเภทเปิดรับทั่วไป พ.ศ. 2549. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. พ.ศ. 2549.

 

– สุระชัย ชูผกา(2550).รายงานวิจัยการติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการสถานีอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 20อำเภอ.โครงการสนับสนุนการนปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข พ.ศ.2550.

 

– สุระชัย ชูผกา(2550). รายงานวิจัยบทบาทและสถานภาพของวิทยุชุมชนกับการมีส่วนร่วมของประชาชน.มหาวิทยาลัยรามคำแหงพ.ศ.2550.

– สุระชัย ชูผกา(2551). รายงานวิจัยโครงการการจัดการความรู้เพื่อการรณรงค์ป้องกันภัยแผ่นดินไหวในอาคารสูงระยะที่ 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

– สุระชัย ชูผกา(2558). มายาคติในการสื่อสารออนไลน์ในเว็บไซต์การพนัน. คณะสื่อสารมวลชน มหาวิยาลัยรามคำแหงสุระชัย ชูผกา (2559).วิจัยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน .คณะสื่อสารมวลชน มหาวิยาลัยรามคำแหง

– สุระชัย ชูผกา (2560).การสื่อสารวัฒนธรรมปวงชนบนแผ่นฟิลม์ภาพยนตร์ชุดส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย)