บุคลากร

ผศ.วันดี ชวดนุช

E-mail:

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท นศ.ม. การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537

ปริญญาตรี ค.บ.(เกียรตินิยม อันดับ 2) การศึกษานอกโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534

 

ความสนใจด้านวิชาการ
o –
o –
o –

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ
MCS 1450 (MCS 1400) การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น
MCS 3182 (MCS 3305) การพูดในงานสื่อมวลชน
MCS 4450 การวิจารณ์การกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

 

ผลงานวิชาการ
หนังสือ/ตำรา
– วันดี ชวดนุช. (2549). การพูดในอาชีพสื่อมวลชน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

– วันดี ชวดนุช. (2549). สื่อมวลชนกับความสัมพันธ์ทางการเมือง. ในวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 26, 1 (มกราคม – มิถุนายน), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, หน้า 80-96.

 

 

บทความ
– อังศุมาลี อรรถเจดีย์, ณฐมน ศรีแก่นจันทร์, วันดี ชวดนุช.(2557). ลักษณะของโฆษณาแฝงและทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อ โฆษณาแฝงในละครซิทคอม เรื่อง บ้านนี้มีรัก. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ปีที่ 22 ฉบับที่ 22 หน้า 247-26