บุคลากร

ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต

E-mail:

ประวัติการศึกษา
o ปริญญาโท นศ.ม. นิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย พ.ศ. 2536

o ปริญญาตรี นศ.บ.(เกียรตินิยม อันดับ 2) การหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย พ.ศ. 2519

 

ความสนใจด้านวิชาการ
o –
o –
o –

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ
MCS 3151 (MCS 3100) การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์
MCS 3152 (MCS 3104) การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
MCS 3370 (MCS 3309) การพูดชักจูงใจ

 

ผลงานวิชาการ
หนังสือ/ตำรา
– ลีนา ลิ่มอภิชาต. (2549). มนุษยสัมพันธ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

 

 

บทความ งานวิจัย
– ลีนา ลิ่มอภิชาต, อังธิดา ลิมป์ปัทมาปาณี และสุระชัย ชูผกา. รายงานวิจัย การสื่อสารเพื่อการมีงานทำ:กรณีศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาสื่อสารมวลชน. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2549. (วิจัยร่วม)