บุคลากร

ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์

E-mail: chuti87@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท ว.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2545

ปริญญาตรี ว.บ. โฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2533

 

ความสนใจด้านวิชาการ
o จัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
o การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในชุมชน

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ
MCS 2390 (MCS 2108) สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
MCS 3261 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ขั้นสูง
MCS 3282 (MCS 3208) การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อสื่อมวลชน
MCS 4150 (MCS 4103) การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

 

ผลงานวิชาการ
หนังสือ/ตำรา
– ชุติมา ผิวเรืองนนท์.(2559). สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. พิมพ์ครั้งที่ 1

 

 

บทความ

 

งานวิจัย