งานวิจัย

2561 ระบบสารสนเทศ และรูปแบบการสื่อสารของเกาหลีเหนือ

ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ.(2561).ระบบสารสนเทศ และรูปแบบการสื่อสารของเกาหลีเหนือ.วารสารนักกบริหาร (Executive Journal) ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (หน้า 3-16)