2560

2560 การรับรู้ และความเข้าใจต่อข้อความหลักในการสื่อสารความเสี่ยงภัยจากวัณโรค: กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2558