Q&A …ถามมา ตอบไป

แนะแนวการเรียน MC ให้ click ดังใจหวัง

C:\Users\Chutima\Pictures\ปก Q&A3.jpg

จัดทำโดย : งานบริการการศึกษา คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

  • ต้องการใบโครงสร้างหลักสูตร ขอรับได้ที่ไหน

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตรได้จากเว็บไซต์ www.mac.ru.ac.th

  • มร.30 คืออะไร และขอรับได้ที่ไหนบ้าง

มร.30 คือเอกสารตารางบรรยายในแต่ละภาคการศึกษา ใช้สำหรับดูวันเวลาเรียนและวันสอบก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน ติดต่อขอรับได้ที่คณะฯ หรือดาวน์โหลดจากระบบ e-Service (https://beta-e-service.ru.ac.th/)

 

  • การลงทะเบียนเรียนต้องทำอย่างไร

นักศึกษาจะต้องรอกำหนดระบบการลงทะเบียนเรียนเปิดในแต่ละภาคการศึกษา โดยติดตามข้อมูลบนเว็บไซต์: http://www.iregis2.ru.ac.th/ มีขั้นตอนแนะนำ ดังนี้

1. กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ให้เลือกลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ และเป็นกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดบรรยายในภาคการศึกษานั้นๆ พร้อมตรวจสอบวันและเวลาสอบไล่ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน (ดูจากเอกสาร ม.ร. 30 ประจำภาคการศึกษานั้นๆ)

2. กรณีขอจบการศึกษา ให้กาเครื่องหมาย X ในช่องขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ขอจบ ยกเว้นภาคสอบซ่อม โดยสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน หากลงทะเบียนกระบวนวิชาที่สอบวันและเวลาเดียวกัน จะต้องลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อนต่อไป

 

  • แต่ละภาคการศึกษา จะลงเรียนวิชาใดดี

สามารถศึกษารายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการเรียนได้ที่เล่มคู่มือที่ได้รับในวันที่สมัครเรียน โดยในแต่ละภาคการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนได้เลย (หากไม่มีหรือสูญหาย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.ru.ac.th หรือ https://beta-e-service.ru.ac.th/ ขอให้ดูตามปีที่นักศึกษาสมัครเข้าเรียนเท่านั้น) หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อคณะสื่อสารมวลชน โทร. 02-310-8980

นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา ตามวัน-เวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ประกาศในแต่ละภาคการศึกษา

 

  • เอกสาร/ตำราเรียนหาซื้อได้จากที่ไหนบ้าง

ตำราเรียนกระบวนวิชาต่างๆ มีจำหน่าย ณ ศูนย์ตำรา ชั้น 3 อาคารสำนักพิมพ์ ส่วนเอกสารประกอบการบรรยายของแต่ละวิชามีจำหน่ายหรือให้บริการที่ใดนั้น คณะฯ ปิดประกาศข้อมูลไว้ที่หน้าบอร์ดคณะฯ และเว็บไซต์คณะฯ (www.mac.ac.th)

 

  • ขอสอบซ้ำซ้อนในกรณีใดบ้าง

การขอสอบซ้ำซ้อน ให้สิทธิ์เฉพาะนักศึกษาที่ขอจบเท่านั้น โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและมีการกากบาท (X) ขอจบการศึกษาเท่านั้น จากนั้น ให้รอกำหนดการเปิดลงทะเบียนซ้ำซ้อนออนไลน์ โดยลงทะเบียนซ้ำซ้อนออนไลน์ได้ที่ระบบ e- Service

 

  • คณะฯ กำหนดวันและเวลากระบวนวิชาที่จัดสอบเองอย่างไร

แต่ละภาคการศึกษา คณะฯ กำหนดจัดสอบเองในบางกระบวนวิชา โดยกำหนดวัน เวลาสอบ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบของมหาวิทยาลัย และจะประกาศกำหนดการสอบราว 1 สัปดาห์ก่อนมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นการสอบ โดยติดตามกำหนดการจัดสอบกระบวนวิชา ที่จัดสอบเองได้ที่หน้าบอร์ดคณะสื่อสารมวลชน ชั้น 2 อาคารสุโขทัย, ทางเว็บไซต์ (www.mac.ac.th), หน้าเพจคณะฯ (https://www.facebook.com/masscommram/)
ส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบการเข้าสอบ ได้แก่ สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน และสำเนาบัตรนักศึกษา

 

  • คณะฯ ประกาศผลสอบเมื่อใด

คณะฯ จะประกาศผลสอบภายใน 45 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการสอบของภาคการศึกษานั้นๆ อย่างไรก็ดี ในระหว่าง 45 วัน จะทยอยประกาศผลสอบ โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลสอบกระบวนวิชาต่างๆ ได้จากระบบ e- Service หรือบอร์ดหน้าที่ทำการคณะฯ ชั้น 2 อาคารสุโขทัย

 

  • การ Upgrade หรือ Regrade คืออะไร

      การ Upgrade หรือ Regrade หมายถึง การลงทะเบียนเรียนซ้ำกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต่ำกว่าอักษรระดับคะแนน C และให้นับกระบวนวิชาที่สอบได้อักษรคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว หากผลการปรับระดับอักษรคะแนนเท่ากันทุกครั้ง เมื่อนักศึกษาแจ้งครบหลักสูตร จะใช้ผลการสอบที่ปรับครั้งสุดท้ายมาคิดคำนวณค่าเฉลี่ยเพียงครั้งเดียว

ทั้งนี้ กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ำในกระบวนวิชาที่ได้เกรด D หรือ D+ ในภาคการศึกษาใดๆก็ได้ (ภาค 1, ภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน) โดยนักศึกษาเข้าเรียนและสอบในกระบวนวิชานั้นๆ อีกครั้ง

 

  • ต้องการแจ้งจบการศึกษา จะต้องทำอย่างไร

นักศึกษาจะต้องรอให้ผลการสอบในภาคการศึกษาสุดท้ายออกให้ครบ และบันทึกลงทรานสคริปต์เรียบร้อยเสียก่อน จึงสามารถดำเนินการขอแจ้งจบการศึกษา ณ งานบริการการศึกษา คณะสื่อสารมวลชน โดยเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินการ ดังนี้
1. รูปถ่ายสวมชุดครุยสีเขียวตองอ่อน ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
2. ทรานสคริปต์ฉบับจริงที่บันทึกผลการเรียนทุกภาคการศึกษา รวมถึงภาคสุดท้ายที่จบการศึกษา 1 ฉบับ โดยติดต่อขอทรานสคริปต์ได้ที่ศูนย์บริการ One Stop Service ของมหาวิทยาลัย ณ ชั้น 1 อาคารกงไกรลาศ (KLB)
3. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน (ภาคการศึกษาที่ขอจบการศึกษาต้องกากบาท (X) ขอจบการศึกษา ยกเว้นภาคซ่อม)
3.1 แจ้งจบภาค 1 หรือ 2 หรือฤดูร้อน โดยไม่มีการซ่อม ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 1 ภาคการศึกษาสุดท้ายที่เข้าสอบ รวม 1 ภาคการศึกษา
3.2 แจ้งจบภาคซ่อม 1 ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1 และภาคซ่อม 1 รวม 2 ภาคการศึกษา
3.3 แจ้งจบภาคซ่อม 2 และฤดูร้อน ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 2, ภาคฤดูร้อนและ ภาคซ่อม 2 รวม 3 ภาคการศึกษา
4. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ใบ
5. Print ใบยืนยันการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ โดยกรอกข้อมูลที่ www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp
6. หากนักศึกษาต้องการขอใบรับรองคณะฯ ด่วน เพื่อใช้สมัครเรียน/สมัครงาน ฯลฯ ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้
6.1 ใบเสร็จค่าขอใบรับรองนักศึกษา 50 บาท (ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี)
6.2 รูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพ 2 นิ้ว 1 รูป (เสื้อคอปก, ไม่มีลวดลาย) นักศึกษาหญิงผมยาว ควรรวบผมไว้ด้านหลัง ไม่ปล่อยสยายมาด้านหน้า

——————————————————————————-

ช่องทางการติดต่อสื่อสารของคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1) เว็บไซต์ทางการของคณะ : www.mac.ru.ac.th

C:\Users\WIN10\Pictures\ช่องทางติดต่อคณะสื่อสาร1.jpg

2) facebook/masscommram

C:\Users\WIN10\Pictures\ช่องทางติดต่อคณะสื่อสาร 2.jpg

 

3.) facebook/แนะแนวการศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ม.ร.

C:\Users\WIN10\Pictures\ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 4.jpg

4.) youtube/MassComm RU.

C:\Users\WIN10\Pictures\ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 6.jpg

 

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชั้น 2 อาคารสุโขทัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-310-8980

โทรสาร 02-310-8979

อีเมล masscomm@ru.ac.th