Presentation สรุปผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2562 เรื่อง การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

ppt ด้านการผลิตบัณฑิต 1