ผลงาน

“ทำมะ” รางวัลชนะเลิศ สาขาภาพยนตร์สั้น ระดับอุดมศึกษา