ผลงาน

จันทร์เจ้า

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต” จัดโดยมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ (ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) ได้รับรางวัลที่ 3