รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/2562

———————————————————————————————–

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะสื่อสารมวลชน
ภาคฤดูร้อน 2562 คลิก

———————————————————————————————–

 

รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562

วิชาเอกบังคับ

 

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน

วันสอบ

สื่อการสอนออนไลน์
MCS1150

(MCS1100)

การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น อ.จเลิศ/อ.กิรติ/อ.สุดารัตน์/อ.อภิสิทธิ์ MWF 1430-1620 /BNB 801

วันสอบ

W 20 MAY. 2020 A

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

 

MCS1151

(MCS1101)

ทฤษฎีการสื่อสาร รศ.ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ TTS 1130-1320 / VKB 401

S 16 MAY. 2020 A

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS1250

(MCS2200)

วารสารศาสตร์เบื้องต้น อ.วิชชุตา/ อ.อนุรักษ์ MWF 1130-1320 / VPB 301

F 15 MAY. 2020 B

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS1350

(MCS1300)

วาทวิทยา อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์ TTS 1530-1720 / VPB 301

SUN 17 MAY. 2020 B

Cyber classroom 

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS1450

(MCS1400)

การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น ผศ.วันดี ชวดนุช MWF 0730-0920 / SBB 201

W 20 MAY. 2020 B

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS2150

(MCS2100)

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ MWF 1130-1320 / SBB 401

M 18 MAY. 2020 B

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS2160

(MCS2106)

ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน ผศ.ณฐมน ศรีแก่นจันทร์ TTS 0730-0920 / VPB 301

W 13 MAY. 2020 B

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS2260

(MCS2201)

การรายงานข่าว รศ.วาริศา พลายบัว MWF 0730-0920 / KLB 501

W 20 MAY. 2020 B

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS2390

(MCS2108)

สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์ TTS 1530-1720 / SBB 201

W 20 MAY. 2020 A

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS3151

(MCS3100)

การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต TTS 0930-1120 / VKB 501

W 20 MAY. 2020 B

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS3190

(MCS4603)

จริยธรรมสื่อสารมวลชน รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา TTS 1130-1320 / KLB 201

M 18 MAY. 2020 A

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS4170

(MCS4106)

การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ TTS 0730-0920 / VPB 501

TU 19 MAY. 2020 A

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

 

วิชาเอกเลือก

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS2151

(MCS2109)

สื่อมวลชนสัมพันธ์ อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ TTS 0730-0920/SBB 305

TU 19 MAY. 2020 A

 –ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS2161

(MCS2602)

การสื่อสารในองค์การ รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ TTS 1130-1320/SBB 308

M 18 MAY. 2020 A

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS2162

(MCS2603)

สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณา  ผศ.ณฐมน ศรีแก่นจันทร์ TTS 1130-1320/VKB 301

F 15 MAY. 2020 B

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS2450

(MCS2401)

ข่าววิทยุกระจายเสียง รศ.ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ TTS 1530-1720/VPB 302

M 18 MAY. 2020 B

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS3152

(MCS3104)

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต TTS 1330-1520/VPB 502

SUN 17 MAY. 2020 B

 

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS3182

(MCS3305)

การพูดในงานสื่อมวลชน ผศ.วันดี ชวดนุช MWF 1330-1520/SWB 703

S 16 MAY. 2020 A

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS3271 การรายงานข่าวผ่านสื่อใหม่ อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ MWF 0930-1120/สถาบันคอมพิวเ
ตอร์ (ICB 208)SUN 17 MAY. 2020 B
 

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS3280

(MCS3203)

การเขียนบทความ รศ.วาริศา พลายบัว MWF 1330-1520/SBB 308

M 18 MAY. 2020 A

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS3281

(MCS3206)

การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ MWF 1530-1720/SBB 309.

SUN 17 MAY. 2020 A

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS3350 การถ่ายทอดความคิด อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์ TTS 1130-1320/SBB 307

F 15 MAY. 2020 B

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS3354 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ TTS 1130-1320/SBB 304

W 20 MAY. 2020 A

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS4150

(MCS4103)

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์ TTS 0930-1120/SBB 303

TH 14 MAY. 2020 B

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ TTS 1330-1520/SBB 304

TU 19 MAY. 2020 A

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS4190 สื่อมวลชนอาเซียนและสื่อมวลชนโลก อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ TTS 1330-1520/SBB 306

S 16 MAY. 2020 B

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

MCS4360 การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา TTS 1530-1720/SBB 303

SUN 17 MAY. 2020 B

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand