สื่อสารสอนออนไลน์ของคณะสื่อสารมวลชน

 

สื่อการสอนออนไลน์ของคณะสื่อสารมวลชน

วิชาเอกบังคับ

 

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน

วันสอบ

สื่อการสอนออนไลน์ ข้อมูลรายวิชา
MCS1150

(MCS1100)

การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น อ.จเลิศ/อ.กิรติ/อ.สุดารัตน์/  

 

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

 

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS1151

(MCS1101)

ทฤษฎีการสื่อสาร รศ.ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS1250

(MCS2200)

วารสารศาสตร์เบื้องต้น อ.วิชชุตา/ อ.อนุรักษ์ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS1350

(MCS1300)

วาทวิทยา อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์ Cyber classroom 

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS1450

(MCS1400)

การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น ผศ.วันดี ชวดนุช ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS2150

(MCS2100)

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS2160

(MCS2106)

ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน ผศ.ณฐมน ศรีแก่นจันทร์ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS2260

(MCS2201)

การรายงานข่าว รศ.วาริศา พลายบัว ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS2390

(MCS2108)

สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS3151

(MCS3100)

การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS3190

(MCS4603)

จริยธรรมสื่อสารมวลชน รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS4170

(MCS4106)

การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

 

วิชาเอกเลือก

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์ ข้อมูลรายวิชา
MCS2151

(MCS2109)

สื่อมวลชนสัมพันธ์ อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ  –ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS2161

(MCS2602)

การสื่อสารในองค์การ รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS2162

(MCS2603)

สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณา  ผศ.ณฐมน ศรีแก่นจันทร์ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS2450

(MCS2401)

ข่าววิทยุกระจายเสียง รศ.ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS3152

(MCS3104)

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต  

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS3182

(MCS3305)

การพูดในงานสื่อมวลชน ผศ.วันดี ชวดนุช ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS3271 การรายงานข่าวผ่านสื่อใหม่ อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ  

ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS3280

(MCS3203)

การเขียนบทความ รศ.วาริศา พลายบัว ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS3281

(MCS3206)

การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS3350 การถ่ายทอดความคิด อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS3354 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS4150

(MCS4103)

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS4190 สื่อมวลชนอาเซียนและสื่อมวลชนโลก อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน

MCS4360 การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา ชมผ่าน YouTube

– Course on Demand

– ช่องทางการสื่อสาร

– เอกสารประกอบการสอน