ประเภทข้อสอบและเวลาที่ใช้ในการสอบคณะสื่อสารมวลชน ภาค 2/2563