ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ 
ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานทำโครงงานและ การสัมมนา ตามกำหนดการด้านล่างนี้
ประกาศ
?????????? รมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ทำโค ?????????? รสัมมนา