โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัตืการ

การพัฒนานักศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง