จัดโครงการอบรมทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย – ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์