วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดเช่าระบบฉายภาพยนตร์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดเช่าระบบฉายภาพยนตร์ที่มิใช่งานก่อสร้าง