วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างจัดนิทรรศการภาพยนตร์อาเซียน

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างจัดนิทรรศการภาพยนตร์อาเซียน