วีดิทัศน์การสอนวิชา MCS3281 (MCS3206) การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน

 

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS3281(MCS3206) การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ MWF 1530-1720/SBB 309 – Course on Demand

การบรรยายครั้งที่ 1

 

 

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9