วีดิทัศน์การสอนวิชาMCS3190 (MCS4603) จริยธรรมสื่อสารมวลชน

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS3190(MCS4603) จริยธรรมสื่อสารมวลชน รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา TTS 1130-1320 / KLB 201 – Course on Demand

– เอกสารประกอบการสอน

 

การบรรยายครั้งที่ 1

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9

การบรรยายครั้งที่ 10