วีดิทัศน์การสอนวิชา MCS2260 (MCS2201) การรายงานข่าว

 

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน
MCS2260(MCS2201)
การรายงานข่าว รศ.วาริศา พลายบัว MWF 0730-0920 / KLB 501

– เอกสารประกอบการสอน

 

การสอนครั้งที่ 1

 

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9

การบรรยายครั้งที่ 10