วีดิทัศน์การสอนวิชา MCS1250 วารสารศาสตร์เบื้องต้น

 

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน
MCS1250

(MCS2200

วารสารศาสตร์เบื้องต้น อ.วิชชุตา/ อ.อนุรักษ์ MWF 1130-1320 / VPB 301

การสอนครั้งที่ 1

การสอนครั้งที่ 2

 

การสอนครั้งที่ 3

การสอนครั้งที่ 4

การสอนครั้งที่ 5

การสอนครั้งที่ 6

การสอนครั้งที่ 7

การสอนครั้งที่ 8

การสอนครั้งที่ 9

การสอนครั้งที่ 10