วีดิทัศน์การสอนวิชา MCS1150 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS1150(MCS1100) การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น อ.จเลิศ/อ.กิรติ/อ.สุดารัตน์/อ.อภิสิทธิ์ MWF 1430-1620 /BNB 801  – เอกสารประกอบการสอน

การบรรยายครั้งที่ 1

 

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9

การบรรยายครั้งที่ 10

การบรรยายครั้งที่ 11

การบรรยายครั้งที่ 12