อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

                                                 


             

รองศาสตราจารย์ อังธิดา  ลิมป์ปัทมปาณี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

          
 

อาจารย์ ดร.พัน นิลพันธุ์  ฉัตรไชยยันต์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาณี นิตย์เสมอ

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

 อาจารย์ ชุติมา  ผิวเรืองนนท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระชัย  ชูผกา

                                                   ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

00420907
Your IP: 23.20.15.141
Server Time: 2017-04-25 19:20:36