อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

                                                 


             

รองศาสตราจารย์วาริศา  พลายบัว  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

            
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระชัย  ชูผกา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนะ  วงศ์สาธิตศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายนโยบานและแผน

 

 อาจารย์ชุติมา  ผิวเรืองนนท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

00517657
Your IP: 54.82.29.141
Server Time: 2018-01-23 08:48:18