ระเบียบการยืมอุปกรณ์

1. โปรดทำเรื่องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ และให้ยืมครั้งละ 5 วัน

2. การขอยืมอุปกรณ์จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ประจำวิชา คณะสื่อสารมวลชน

3. ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ก่อนนำออกจากห้องปฏิบัติการฯ ทุกครั้ง

    หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

4. การรับ หรือ ส่งคืนอุปกรณ์ กำหนดให้รับ หรือ ส่งคืนอุปกรณ์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (วัน-เวลาราชการ) เท่านั้น

5. การส่งคืนอุปกรณ์ล่าช้าจะถูกตัดคะแนน และตัดสิทธิการยืมอุปกรณ์ในครั้งต่อไป

6. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาใบเสร็จรับเงินภาคเรียนล่าสุด

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์

**************************************************

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ

1. การใช้ห้องดังกล่าวเป็นการใช้ห้องสำหรับวิชาเรียนภาคปฏิบัติที่อยู่นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ

2. ผู้ประสงค์ใช้ห้องจะต้องยื่นแบบฟอร์มเพื่อจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ

3. หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ผู้ใช้ห้องยินดีที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ 

4. การขอใช้ห้องปฏิบัติการจะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ประจำวิชา คณะสื่อสารมวลชน

6. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาใบเสร็จรับเงินภาคเรียนล่าสุด

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใช้ห้องปฏิบัติการ

00552851
Your IP: 54.162.121.80
Server Time: 2018-04-23 03:01:59