วิสัยทัศน์
    เป็นองค์กรสร้างสรรค์ความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคมด้วยความรับผิดชอบ

ค่านิยมองค์การ
    รวมพลังเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพทางด้านการสื่อสารมวลชน

ปรัชญา (Philosophy)
    สร้างสรรค์นักสื่อสาร รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม               

ปณิธาน (Will)
    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

00496766
Your IP: 54.80.33.183
Server Time: 2017-11-19 04:13:30