พันธกิจ

          ๑. ด้านการจัดการการศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามการประกันคุณภาพการศึกษา ประสานความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดระบบการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
          ๒. ด้านการวิจัย พัฒนาการบริหารและส่งเสริมการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ กำหนดทิศทางการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาองค์กร
          ๓. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนหรือสังคม บริหารจัดการงานด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนหรือสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ
          ๔. ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางสังคมโลกาภิวัตน์
          ๕. ด้านการบริหารจัดการ พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และโปร่งใส พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์  
 
          ๑. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์ตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะการประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรมวิชาชีพ บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์หรือประสมประสาน และสร้างผลงานในลักษณะต่างๆ ตามความถนัด และศักยภาพที่มีอยู่ตามแต่โอกาส
          ๒. เพื่อให้บุคลากรและบัณฑิตสามารถวิจัยด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการและวิชาชีพ
          ๓. เพื่อเป็นแหล่งวิชาการด้านสื่อสารมวลชนสำหรับชุมชนหรือสังคม จัดบริการทางวิชาการและวิชาชีพตามความถนัด ความสนใจและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนหรือสังคม
          ๔. บริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ

00552865
Your IP: 54.162.121.80
Server Time: 2018-04-23 03:06:03