คณะสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดระบบการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในลักษณะ “ตลาดวิชา” ให้แก่ประชาชนทุกชนชั้น ทุกระดับ ทุกฐานะทางสังคม การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนมีการพัฒนาและก้าวหน้าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
    นักสื่อสารมวลชนมีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชุมชนจนถึงประเทศชาติ ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ แต่เดิมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนวิชาด้านการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนเป็นวิชาเลือกในภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีพระราชบัญญัติก่อตั้งภาควิชาสื่อสารมวลชน เปิดสอนสาขาวิชาสื่อสารมวลชนเป็นวิชาเอก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕
    ด้วยมีนักศึกษาสนใจเรียนสาขาวิชาด้านสื่อสารมวลชนจำนวนมาก และมีความสนใจในศาสตร์การสื่อสารมวลชนเฉพาะสาขามากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้ภาควิชาสื่อสารมวลชนเตรียมการยกฐานะภาควิชาสื่อสารมวลชนเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน
    การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ วาระที่ ๔.๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ มีมติให้จัดตั้ง “คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน” และมีประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ และให้อยู่ในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๓ สาขา ได้แก่ ๑) สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ๒) สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม ๓) สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๒ สาขา ได้แก่ ๑) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
    สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วาระที่ ๕.๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เป็น “คณะสื่อสารมวลชน” โดยให้รวมการดำเนินการของภาควิชาสื่อสารมวลชนและคณะสื่อสารมวลชนเข้าด้วยกัน เป็นคณะในกำกับราชการอีกคณะหนึ่งอย่างเป็นทางการ  แยกการดำเนินงานเป็นอิสระออกจากคณะมนุษยศาสตร์ และจะทำการยกเลิกภาควิชาสื่อสารมวลชนต่อไป

00552845
Your IP: 54.162.121.80
Server Time: 2018-04-23 03:00:05