การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาค ๒/๒๕๖๓ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบอุทกภัย