คำถามที่พบบ่อย (เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน)

คำถามที่พบบ่อย งานบริการการศึกษา คณะสื่อสารมวลชน

- ให้นักศึกษา ศึกษารายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการเรียนได้ที่เล่ มคู่มือที่ได้มาในวันที่สมัครเรียน และการลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอมให้ลงตามแผน การเรียนได้เลย (ถ้าไม่มี/หาย ให้ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ru.ac.th/th/ArticleStudyplan/index.ru?qa=13 ขอให้ดูตามปีที่นักศึกษาสมัครเข้าเรียนเท่านั้น) หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อคณะฯ
- วิชาที่เป็นปรนัย - อัตนัย ในแต่ละเทอม ให้นักศึกษามาดูได้ที่บอร์ด
- มร.30 คือ ตารางสอนในแต่ละเทอม ใช้สำหรับดูวันเวลาเรียนและ วันสอบ ก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
- มร.30 ขอรับได้ที่คณะฯ และดาวน์โหลดที่ e-Service
- ผลสอบจะออกหลังจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยสอบเ สร็จ ประมาณ 45 วันทำการ แต่ในระหว่างก็จะทยอยออก โดยตรวจสอบได้จาก e- Service หรือ บอร์ดของคณะฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 2
- การขอสอบซ้ำซ้อน ให้สิทธิ์เฉพาะนักศึกษาที่ขอจบเท่านั้น โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและมีการกากบา ทขอจบก่อน จากนั้นให้มาดำเนินการเขียนคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนไ ด้ที่คณะฯ ทันที หรือให้ทันตามกำหนดเวลา (ระยะเวลาที่เปิดให้เขียนคำร้องจะประกาศที่หน้าบอร์ ด เว็บไซต์ และหน้าเพจคณะฯ)
- คณะจัดสอบเองจะจัดสอบหลังจากที่มหาวิทยาลัยสอบ เสร็จทุกภาค จะประกาศประมาณก่อนมหาวิทยาลัยสอบเสร็จ 1 สัปดาห์ ให้ติดตามได้ที่หน้าบอร์ดคณะสื่อสารมวลชน ที่ชั้น 10 อาคารสุโขทัย เว็บไซต์ (www.mac.ac.th) และหน้าเพจคณะฯ (https://www.facebook.com/masscommram/)
- เอกสารที่ใช้ คือ สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน และสำเนาบัตรนักศึกษา
- คณะฯ จะมีข้อมูลติดไว้ที่หน้าบอร์ดคณะฯ และนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลเอกสารตำราเรียนได้จากไฟล์ดังต่อไปนี้
(กด Download เอกสารประกอบการเรียน )
- จะต้องให้ผลการสอบในภาคสุดท้ายออกให้ครบ และต้องลงทรานสคริปก่อน
- เอกสารที่ใช้ในการมาทำเรื่องแจ้งจบ
1. รูปถ่ายสวมชุดครุย สีเขียวตองอ่อน ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
2. ทรานสคริปตัวจริงที่บันทึกผลการเรียนทุกภาค รวมถึงภาคสุดท้ายที่จบการศึกษา 1 ฉบับ ขอได้ที่ One Stop Service
3. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน กรณี (ภาคที่จบต้องมี X ขอจบ ยกเว้นภาคซ่อม)
   3.1 จบภาค 1, 2 และ ฤดูร้อน โดยไม่มีการซ่อม ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 1 ภาคสุดท้ายที่เข้าสอบ จำนวน 1 ภาค
   3.2 จบภาคซ่อม 1 ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 1 และภาคซ่อม 1 จำนวน 2 ภาค
   3.3 จบภาคซ่อม 2 และ ฤดูร้อน ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 2, ฤดูร้อน และ ภาคซ่อม 2 จำนวน 3 ภาค
4. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ
5. Print ใบยืนยันการกรอกข้อมูลภาวการณ์มีงานทำ โดยกรอกข้อมูลที่ www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp
6. ไปรษณียบัตร 1 ฉบับ พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน
7. (หากต้องการใช้) นักศึกษาต้องการขอใบรับรองคณะฯ ด่วน ใช้ เพื่อสมัครเรียน/งาน ฯลฯ ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้
   7.1 ใบเสร็จค่าขอใบรับรองนักศึกษา 50 บาท {ชำระเงินที่ กองคลัง ใต้ตึกอธิการบดี ชั้น 1}
   7.2 รูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพ 2 นิ้ว 1 รูป {เสื้อคอปก, ไม่มีลวดลาย} นักศึกษาหญิงผมยาวควรไว้ด้านหลัง ไม่ปล่อยสยายมาด้านหน้า
- วิชา (ปรนัย | อัตนัย)