เจ้าหน้าที่

สำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน

สุขเดช บุนนท์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน

งานบริหารและธุรการ

ธิดาวัลย์ ศรีธรรมรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ลลิตา ถิ่นบาง

บุคลากรปฏิบัติการ

กาญจนา ละออ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชา บรรดาศักดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

งานบริการการศึกษา

จันจิรา สร้อยมาลา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้างานบริการการศึกษา

อริสราวัลย์ บุดดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

พงษ์นรินทร์ อินแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ดรัลรัตน์ ปานรอด

นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

นายวรนันท์ จันทร์สวี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

งานคลังและพัสดุ

สุพัชรา คำหล้า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้างานคลังและพัสดุ

กมลวรรณ จันทร์ศิริ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รุ่งเรือง นนทะสาร

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โครงการพิเศษ

สิทธิธรรม อัติโชติ

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษฯ

งานนโยบายและแผน

ปัญณวิชญ์ คงทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ