คณาจารย์

อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์

รศ.วาริศา พลายบัว

รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา

อ.ดร.กิรติ คเชนทวา

ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต

ผศ.วันดี ชวดนุช

รศ.ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ

รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์

ผศ.ดร.พัน ฉัตรไชยยันต์

ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์

อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์

อ.วิชชุตา มังคะลี