ผู้บริหาร

อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

รศ.วาริศา พลายบัว

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.กิรติ คเชนทวา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา