หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Master of Arts Program in Mass Communication Technology

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ศศ.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
: Master of Art Mass Communication Technology
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
: M.A.(Mass Communication)

 

ข่าวสารบัณฑิตศึกษา คณะสื่อสารมวลชน

ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์ 02-3108977