หลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

Bachelor of Arts Program in Mass Communication

หลักสูตรคณะสื่อสารมวลชน (ปรับปรุงใหม่ 2556)

ระดับปริญญาตรี

• ส่วนกลาง

ภูมิภาค

ภาคพิเศษ

ตารางเปรียบเทียบรหัสวิชาคณะสื่อสารมวลชน

• บาร์โค้ดรหัสวิชาใหม่

 


แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร ส่วนกลาง

– สำหรับนักศึกษา รหัส 56-59

สำหรับนักศึกษา รหัส 60

แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร ส่วนภูมิภาค

สำหรับนักศึกษา รหัส 58-59

สำหรับนักศึกษา รหัส 60

——————————————————————————————

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

คณะสื่อสารมวลชน

ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร ๑๔๔ หน่วยกิต โดยสามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

คุณวุฒิผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า

-สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

-ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

-ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติประกอบอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

การกรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครและสมัครผ่านออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.mac.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดสำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต         ภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๙๘๐, ๐๘๑-๕๖๒๗๔๑๑, 098-2506515, 083-1419610 วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

เวลาเรียน

บรรยายในชั้นเรียน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบ Block Course System บรรยายในชั้นเรียน ใช้สื่อการสอน ตำรา และเอกสารสรุปการสอน บรรยายในแต่ละกระบวนวิชา โดยนักศึกษาจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิสอบในกระบวนวิชานั้น

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ณ คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

กำหนดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.mac.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ www.mac.ru.ac.th และที่สำนักงานโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน

-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

-เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปิดการเรียนการสอน และขยายระยะเวลาการ รับสมัคร จนกว่าจะมีนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน

 

 

 

 


 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
: Bachelor of Art Mass Communication
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
: B.A.(Mass Communication)

ตลอดหลักสูตรศึกษารวม 144 หน่วยกิต

บังคับใช้ตั้งแต่ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ระยะเวลาตลอดหลักสูต รวม 8 ภาคการศึกษา (รวมภาคฤดูร้อน)
  • บรรยายในชั้นเรียน
    กลุ่ม 1 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17:00-21:00 น.
    กลุ่ม 2 วันเสาร์– อาทิตย์ เวลา 08.00–17.00 น.
  • ใช้สื่อการสอน ตำรา และเอกสารสรุปการสอน
  • บรรยายในแต่ละกระบวนวิชา โดยนักศึกษาจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในกระบวนวิชานั้น

กำหนดรับนักศึกษาในโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รุ่นละ 50 คน