ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดสอนในหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
(Bachelor of Arts Program in Mass Communication)

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ติดตามข่าวสารประกาศการรับสมัครที่ www.ru.ac.th

แนะนำขั้นตอน การรับสมัครเรียน http://www.ru.ac.th/th/suggestion/
ระบบการรับสมัครและลงทะเบียนเรียน www.iregis2.ru.ac.th/