ทำเนียบศิษย์เก่า

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มเปิดสอนในสาขาสื่อสารมวลชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยเริ่มแรกเป็นวิชาเอก ใน “ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์”

ต่อมา ในปีพ.ศ. 2545 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมติให้จัดตั้ง “คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน” และภายหลังในปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เป็น “คณะสื่อสารมวลชน”

นับเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษแล้วที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ผลิตบัณฑิตด้านสื่อสารมวลชนที่มีความรู้ ความสามารถออกไปรับใช้สังคม

“ศิษย์เก่า” ทุกคน คือความภาคภูมิใจของคณะสื่อสารมวลชนและเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอ

 

บัณฑิตรุ่นที่ 46

บัณฑิตรุ่นที่ 45

บัณฑิตรุ่นที่ 44