วีดิทัศน์การสอนวิชาMCS4360 การสื่อสารเพื่อการรณรงค์

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS4360 การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา TTS 1530-1720/SBB 303 – Course on Demand

 

การบรรยายครั้งที่ 1

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9

การบรรยายครั้งที่ 10