วีดิทัศน์การสอนวิชาMCS4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ TTS 1330-1520/SBB 304 – Course on Demand

 

การบรรยายครั้งที่ 1

การสอนครั้งที่ 2

 

การสอนครั้งที่ 3

 

การสอนครั้งที่ 4

 

การสอนครั้งที่ 5

 

การสอนครั้งที่ 6

 

การสอนครั้งที่ 7

 

 

การสอนครั้งที่ 8

 

 

การสอนครั้งที่ 9

 

 

การสอนครั้งที่ 10