วีดิทัศน์การสอนวิชาMCS4150 (MCS4103) การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS4150(MCS4103) การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์ TTS 0930-1120/SBB 303 – Course on Demand

-เอกสารประกอบการสอน

 

การบรรยายครั้งที่ 1

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9

การบรรยายครั้งที่ 10