วีดิทัศน์การสอนวิชาMCS3354 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS3354 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ TTS 1130-1320/SBB 304 – Course on Demand

 

การบรรยายครั้งที่ 1

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9

การบรรยายครั้งที่ 10