วีดิทัศน์การสอนวิชาMCS3280 (MCS3203) การเขียนบทความ

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS3280(MCS3203) การเขียนบทความ รศ.วาริศา พลายบัว MWF 1330-1520/SBB 308 – Course on Demand

– เอกสารประกอบการสอน

 

การบรรยายครั้งที่ 1

 

การบรรยายครั้งที่ 2

 

การบรรยายครั้งที่ 3

 

การบรรยายครั้งที่ 4

 

การบรรยายครั้งที่ 5

 

การบรรยายครั้งที่ 6

 

การบรรยายครั้งที่ 7

 

การบรรยายครั้งที่ 8

 

การบรรยายครั้งที่ 9

 

การบรรยายครั้งที่ 10