วีดิทัศน์การสอนวิชาMCS3271 การรายงานข่าวผ่านสื่อใหม่

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS3271 การรายงานข่าวผ่านสื่อใหม่ อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ MWF 0930-1120/สถาบันคอมพิวเ
ตอร์ (ICB 208)
– Course on Demand

– เอกสารประกอบการสอน

 

การบรรยายครั้งที่ 1

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9

การบรรยายครั้งที่ 10