วีดิทัศน์การสอนวิชาMCS3182 (MCS3305) การพูดในงานสื่อมวลชน

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS3182(MCS3305) การพูดในงานสื่อมวลชน ผศ.วันดี ชวดนุช MWF 1330-1520/SWB 703 – Course on Demand

 

การบรรยายครั้งที่ 1

การบรรยายครั้งที่ 2

 

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9

การบรรยายครั้งที่ 10