วีดิทัศน์การสอนวิชาMCS3152 (MCS3104) การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วัน-ห้องเรียน สื่อการสอนออนไลน์
MCS3152(MCS3104) การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต TTS 1330-1520/VPB 502 – Course on Demand

– เอกสารประกอบการสอน

 

การบรรยายครั้งที่ 1

การบรรยายครั้งที่ 2

การบรรยายครั้งที่ 3

การบรรยายครั้งที่ 4

การบรรยายครั้งที่ 5

การบรรยายครั้งที่ 6

การบรรยายครั้งที่ 7

การบรรยายครั้งที่ 8

การบรรยายครั้งที่ 9

การบรรยายครั้งที่ 10